Όροι χρήσης – Christianity Art
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για παραγγελίες από 59€
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
210 3210840

Όροι χρήσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

α) Ο παρών ιστότοπος (website) αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (καλούμενος εφεξής ως «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με έδρα την Αθήνα, οδός Αντιτορπιλικού Βέλους, αριθμός 3, ΤΚ 10447, ΑΦΜ 092700788, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ 086689802000, τηλ: 00302103251841, φαξ: 00302103251927, e-mail: info@christianityart.com, (καλούμενη εφεξής ως «Εταιρεία»).

β) Το παρόν περιλαμβάνει τους όρους χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

γ) Κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τις δημοσίας τάξεως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Νόμου και τους όρους του παρόντος καθώς και αυτούς που τυχόν συμφωνηθούν εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη. Προφορικοί ή άλλοι όροι δεν ισχύουν.

δ) Κάθε χρήστης που έρχεται σε επαφή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή/και προβαίνει σε χρήση των σχετικών υπηρεσιών αυτού, θεωρείται ότι συναινεί με την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αποδέχεται δε αυτούς ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί/διαφωνεί με το σύνολο των όρων ή μέρος αυτών οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Τυχόν διαφωνία του, σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εφαρμογή του συνόλου των όρων.

ε) Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.

 


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ

α) Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνον για τα από αυτό προβαλλόμενα και σε καμμία περίπτωση από τα προβαλλόμενα τρίτων. Ειδικότερα, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιέχει συνδέσμους (links) ή ενδείξεις ιστοσελίδων τρίτων. Τις ιστοσελίδες αυτές ελέγχουν και διαχειρίζονται αποκλειστικά οι τρίτοι και όχι η Εταιρεία, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει εξ οιασδήποτε χρήσης αυτών από το χρήστη ή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που αυτές περιέχουν. Για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόβλημα ή οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τέτοιων συνδέσμων και ιστοσελίδων, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι τρίτοι διαχειριστές αυτών, στους οποίους και θα πρέπει να απευθύνεστε.

β) Η Εταιρεία ουδόλως δηλώνει ότι το περιεχόμενο και κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο διακομιστή αυτό είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε πληροφορία, απεικόνιση, έγγραφο, κλπ παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά εγγύηση οποιουδήποτε είδους και μορφής.

γ) Ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αυτοδικαίως και άνευ άλλου, αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή σφάλματα στη χρήση ακόμη και σφάλματα περιεχομένου.

δ) Οι απεικονίσεις, οι φωτογραφίες και οι τυχόν αναγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και η διαθεσιμότητα αυτών είναι ενδεικτικά. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα προϊόντα στη φυσική τους μορφή, όπως αυτά εκτίθενται και προβάλλονται στα καταστήματα της Εταιρείας και του Ομίλου. Τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώνει από τα καταστήματα. Προϊόντα με ένδειξη «E-SHOP ONLY» πωλούνται μόνον από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και όχι από τα καταστήματα.

δ) Τυχόν ειδικές προσφορές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος φέρουν αντίστοιχη σήμανση.

ε) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από το χρήστη, ο οποίος οφείλει να καταβάλει τη δέουσα προσοχή κατά τις συναλλαγές του και τη μεταφορά των δεδομένων του. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν λάθη του και τα δεδομένα που μεταφέρει, καθόσον η εταιρεία ουδόλως διορθώνει ή παρεμβαίνει σε αυτά.

στ) Απαγορεύεται στο χρήστη η χρήση του Καταστήματος, η συλλογή ή/και επεξεργασία και χρήση κάθε πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση του περιλαμβανομένων και της ιδίας αυτού συναλλαγής, για αντίθετους στο Νόμο, τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη σκοπούς και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε τυχόν παράβαση, τόσο απέναντι στην εταιρεία όσο και απέναντι σε τρίτους, της Εταιρείας και των προστηθέντων της ρητώς απαλλασσομένων από κάθε ευθύνη.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται στο χρήστη:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει τέτοια παράβαση έχει το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες της άμεσα, απροειδοποίητα και άνευ άλλου τινός, να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της ή ηθικής βλάβης της.
ζ) Παρά την προσπάθεια που η Εταιρεία καταβάλει για την άρτια λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και την εξυπηρέτηση του χρήστη, δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη από τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

η) Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ικανός για δικαιοπραξία. Στην έννοια του χρήστη περιλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που καθοιονδήποτε τρόπο εισέρχεται ή/και χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, κάθε πρόσωπο το οποίο βαρύνεται εκ του Νόμου ή εκ Δικαστικής Αποφάσεως με την επίβλεψη τρίτου προσώπου, οι υπό του χρήστη προστηθέντες και εν γένει κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη. Σε κάθε δε περίπτωση σύνδεσης ή/και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παρ’ οποιουδήποτε -ακόμη και τρίτου- με τα στοιχεία του χρήστη, αυτός αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος.

 

 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποτελεί προστατευόμενη από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία εμπορική, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων που της έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ουδόλως συνεπάγεται την καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων.

 

 


ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Για τη σύναψη σύμβασης πωλήσεως μεταξύ των μερών δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Όμως κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και αγοράς προϊόντων ο χρήστης πρέπει να δώσει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του και συγκεκριμένα: το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν της παραγγελίας. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κάνει χρήση των πληροφοριών παρέχει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου η Εταιρεία να επικοινωνεί μαζί του σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη και της παραγγελίας όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

β) Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύναται να υπάρχει φόρμα εγγραφής του χρήστη κατά τη συμπλήρωση της οποίας, πέραν των άνω απαραιτήτων στοιχείων, θα δύναται να δηλώσει επιπλέον «όνομα χρήστη» (user name) και «κωδικό εισόδου» (password). Με την εγγραφή τα στοιχεία του θα αποθηκεύονται οπότε σε κάθε επόμενη χρήση, ο χρήστης θα προβαίνει σε είσοδο (login) χωρίς να απαιτείται η εκ νέου αποστολή των άνω στοιχείων του. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διαγραφή του ή την αλλαγή του user name ή/και του password.

γ) Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των άνω προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται τη συναίνεσή του ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και για τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού ή προσφορών. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η Εταιρεία δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε άλλη χρήση τους, παρά μόνον εάν τούτο επιτρέπεται εκ του Νόμου ή όταν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή από Δικαστική Απόφαση.

δ) Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies προς διευκόλυνση των υπηρεσιών που παρέχει και της λειτουργίας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχουμε στο χρήστη πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες. Τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα και ως εκ τούτου ο χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους.

 

 


ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

α) Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας. H σύναψη της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας συντελείται κατά τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει σχετική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.Οι λοιπές ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στη σχετική φόρμα.

β) Με την σύναψη της σύμβασης η Εταιρεία ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

γ) Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το χρήστη, συνομολογεί ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι:

i. Για τη χρήση και τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, δεν υφίσταται καμία χρέωση του χρήστη εκ μέρους της Εταιρείας.

ii. Η τιμή των προϊόντων που αγοράζει μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή αγοράς τους από τα Καταστήματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

iii. Η σύμβαση πώλησης, πέραν των όσων ορίζονται στο παρόν, διέπεται από τις διατάξεις των αρ. 513 επ. του Αστικού Κώδικα και εν γένει του Νόμου. Οι όροι του παρόντος υπερισχύουν, στο βαθμό που δεν αντίκεινται σε κανόνες δημοσίας τάξεως.

iv. Οι απεικονίσεις των προϊόντων και η αναγραφή των χαρακτηριστικών τους είναι ενδεικτική. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

v. Η Εγγύηση των προϊόντων είναι διετής, υπό την προϋπόθεση της χρήσης, αποθήκευσης, κλπ από το Χρήστη ή τους πελάτες του, κατά τον προσήκοντα και προσιδιάζοντα στα προϊόντα και τα υλικά κατασκευής τους τρόπο. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα περιέχουν ως βασικά συστατικά: ξύλο, καμβά, ασήμι (ανάλογα με το είδος τους), χρώματα, βερνίκια.

vi. Οι διαστάσεις που αναγράφονται ενδέχεται να διαφέρουν μέχρι +- 10%.

 

 


ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

α) Η τιμολόγηση του χρήστη γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής πωλήσεως, είτε με τιμολόγιο, κατ΄ επιλογή του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση τα παραστατικά παραδίδονται στο χρήστη μαζί με την παράδοση του προϊόντος.

β) Ο τρόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης παραγγελίας από το χρήστη. Χρεώσεις τρίτων (προμήθεια Τραπεζών, μεταφορικά, κλπ) ορίζονται από τους τρίτους, βαρύνουν το χρήστη και καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους των τρίτων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τοιαύτες χρεώσεις.

 

 


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

α) Τα προϊόντα αποστέλλονται από την Εταιρεία στον τόπο που θα υποδείξει ο χρήστης στη φόρμα παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν του χρήστη.

β) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων σε περιπτώσεις υπαιτιότητας τρίτων ή ανωτέρας βίας.

γ) Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει το χρήστη, από τη στιγμή της παραλαβής τους.

 

 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, ο χρήστης δύναται να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε λάθος ή αναντιστοιχία με την παραγγελία τότε οι άνω δαπάνες βαρύνουν το χρήστη, η δε Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και παράδοση των προϊόντων έως ότου ο χρήστης καταβάλει τις άνω δαπάνες.

β) Η επιστροφή του προϊόντος από το χρήστη στην Εταιρεία γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών και υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας. Διαφορετικά η παραλαβή από το χρήστη θεωρείται ανεπιφύλακτη.

γ) Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος με ευθύνη του χρήστη, καθοριζόμενη από την Εταιρεία και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 30%, συμψηφίζεται με το επιστρεπτέο τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Συμψηφίζεται όμως ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων προϊόντων με ευθύνη του χρήστη.

 

 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τότε το προϊόν αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη της εταιρείας. Εάν όμως η εταιρεία διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε ελάττωμα, τότε κάθε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε για την επιστροφή του προϊόντος, τον έλεγχο και την επαναποστολή του βαρύνει το χρήστη, η δε Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και παράδοση του προϊόντος έως ότου ο χρήστης καταβάλει τις άνω δαπάνες.

β) Αν η αντικατάσταση είναι αδύνατη, τότε προτείνεται στο χρήστη η επισκευή του προϊόντος. Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί την επισκευή του τότε η συναλλαγή ακυρώνεται κατά το μέρος που αφορά στο ελαττωματικό προϊόν και η Εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα, επιστρέφει αυτό στο χρήστη. Ειδικότερα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. άλλως (σε περίπτωση π.χ. χρήσης πιστωτικής κάρτας) προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς ακύρωση της χρέωσης του χρήστη.

γ) Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος με ευθύνη του χρήστη, καθοριζόμενη από την Εταιρεία και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 30%, συμψηφίζεται με το επιστρεπτέο τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Συμψηφίζεται όμως ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων προϊόντων με ευθύνη του χρήστη, αφαιρουμένου όμως από την αξία αυτή του ποσού που προέρχεται από το ελάττωμα του προϊόντος.

δ) Η επιστροφή του προϊόντος από το χρήστη στην Εταιρεία γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών και υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας. Διαφορετικά η παραλαβή από το χρήστη θεωρείται ανεπιφύλακτη.

 

 


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο χρήστης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

ii) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

iii) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερών από την παραλαβή από την ίδια των προϊόντων. Δικαιούται δε να αρνηθεί την απόδοση του τιμήματος μέχρι την παραλαβή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές ή βλάβες και δυνάμενα να επαναπωληθούν σε τρίτους. Τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος με ευθύνη του χρήστη, καθοριζόμενη από την Εταιρεία και σε ποσοστό όχι ανώτερο του 30%, συμψηφίζεται με το επιστρεπτέο τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Συμψηφίζεται όμως ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων προϊόντων με ευθύνη του χρήστη.

iv) Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο χρήστης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

v) Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Ειδικότερα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

 


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ένεκα ή εξ αφορμής του παρόντος και της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθήνας.

β) Η τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου/ων όρου/ων του παρόντος δεν θίγει τους λοιπούς όρους οι οποίοι αναπτύσσουν πλήρη ισχύ.

γ) Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή και αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Προσθήκη σχολίων για την παραγγελία
Προσθήκη Κωδικού Έκπτωσης

Προσθέστε συσκευασία δώρου

Αναζήτηση