Προοιμιακή - Πρωινή προσευχή – Christianity Art
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για παραγγελίες από 59€
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
210 3210840

Προοιμιακή - Πρωινή προσευχή

 

Δεν είναι όλες οι προσευχές ίδιες ούτε έχουν την ίδια αξία για τον Χριστιανό.

Ωστόσο ένα είναι βέβαιο: Ότι η προσευχή είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα, κατέχει κεντρική θέση στα θρησκευτικά βιώματα του Ορθόδοξου Χριστιανού και αποτελεί τη "λυδία λίθο" της γνησιότητας και πληρότητάς τους και φυσικά το κανάλι συνάντησής τους με τον Θεό. Στον Χριστιανικό θρησκευτικό κόσμο, οι πιστοί αντιμετωπίζουν την προσευχή άλλοτε ως αναζήτηση του θείου, άλλοτε ως επιτακτική ανάγκη, οι μοναχοί ως ασκητική επιδίωξη, ως μαγική πράξη, ως ηθική μεταρσίωση, και άλλοι ως γνήσιο προσωπικό διάλογο με το Θεό, την Παναγία ή τους Άγιους Πατέρες.

Η προσευχή, λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας με τον Θεό, ως σωσίβιο διάσωσης από την αμαρτία, ως μυστικός θάλαμος στον οποίο συναντιέται ο Άνθρωπος με τον Λυτρωτή του.

Υπάρχουν προσευχές για τα πάντα: Προσευχή ευγνωμοσύνης, Προσευχή κατά της βασκανίας, Προσευχή στον φύλακα άγγελό μας, στην Υπεραγία Θεοτόκο, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Προσευχή Μετάνοιας και Απολύτρωσης, Ευχαριστήρια Προσευχή, Προσευχή της Αγάπης κ.ά. Μια πολύ σημαντική, είναι η Πρωινή Προσευχή η οποία τελείται το πρωί, αμέσως μετά την έγερσή μας από το νυκτερινό ύπνο. Η Πρωινή Προσευχή έχει χαρακτήρα εκδήλωσης ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και τους Άγιους Πατέρες και καλό είναι να γίνεται μπροστά από μια από τις Άγιες Εικόνες.

 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

 

(Το Τρισάγιον)

 

Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Μετά τα παρόντα τριαδικά)

Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται. Αλλά φόβω κράξομεν εν τω μέσω της νυκτός. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

 

Κύριε, ελέησον ιβ' (12).

(Ευχαριστήριες ευχές)

Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου, αλλ' εφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου. Και νυν φώτισόν μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, του μελετάν τα λόγιά Σου, και συνιέναι ταις εντολαίς Σου, και ποιείν το θέλημά Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα Σοι, Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία Σου και φιλανρώπω προνοία ηξίωσάς με τον αμαρτωλόν και ανάξιον εξ ύπνου αναστήναι και τυχείν της εισόδου του αγίου Σου οίκου. Δέξαι Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών Σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσενεχθήναι Σοι την εκ των ρυπαρών χειλέων μου αίνεσιν. Όπως καγώ κοινωνός γένωμαι των φρονίμων παρθένων, εν φαιδρά λαμπηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζω Σε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν.

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

Πηγή φωτογραφίας : https://asceticexperience.com

Προσθήκη σχολίων για την παραγγελία
Προσθήκη Κωδικού Έκπτωσης

Προσθέστε συσκευασία δώρου

Αναζήτηση